2009. április 30., csütörtök

Eldőlni látszik a Szentkirályi utca 7. sorsa...


Az alábbi tudósítást a főváros honlapjáról idézem:


"TUDÓSÍTÁS A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS ÜLÉSÉRŐL (2009. április 30.)

Létrehozták a fővárosi roma kulturális központot

A Fővárosi Közgyűlés nagy többséggel megszavazta a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozását. Az előterjesztés értelmében az új intézmény a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény, illetve a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher jogutódjaként jön létre.

A közgyűlési vitában Demszky Gábor főpolgármester hangsúlyozta, hogy a fenti két szervezet jelenleg méltatlan körülmények közt működik, a Szentkirályi utca 7. szám alatti épületben azonban összehasonlíthatatlanul jobb feltételeket teremtenek meg.

Ugyancsak a központ létrehozására kérte a képviselőket a vita során szót kapó Makai István, a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke.

Roma civil szervezetek képviseletében Daróczi Ágnes kérte az előterjesztés napirendről való levételét; Daróczi Ágnes attól tart, hogy az állami támogatással a főváros által létrehozott intézménnyel kisebb lesz az esély egy országos központ megalapítására.

Horváth Csaba - részben erre reagálva - humán várospolitikai főpolgármester-helyettes ismertette a főváros vezetésének Bajnai Gordon miniszterelnöknek írt levelét, amelyben Budapest vezetői kezdeményezik az országos központ létrehozását, illetve annak előkészítését.

Az újonnan létrejövő fővárosi intézményt Budapest évi 100 millió forinttal támogatja, a Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig évi 100-100 millió forint értékű közszolgáltatási szerződést köt az újonnan létrejövő központtal.

A Szentkirályi utca 7 szám alatti egykori iskolaépület felújítását és funkció szerinti átalakítását az Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozza.

Az elmúlt napokban a helyszín ellen roma civil szervezetek tiltakoztak, ennek hatására a főváros május 31-ig megvizsgálja, hogy van-e más, alkalmas épület a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ befogadására."

2009. április 27., hétfő

Borszerdára ajánlom: Sexardicum

Vajon mit is rejthet e név, amely akár többféle asszociációra is lehetőséget ad?


Szekszárdi borok kavalkádja az Urániában

A Krúdy utcai borkereskedés a szekszárdi borászok által alapított Garay Pinceszövetkezet üzlete, folyamatosan megújuló kínálata a kereskedelemben ritkaságnak számító, nehezen elérhető borokból áll, amelyek családi pincészetek, manufaktúrák, borcéhek termékei. Céljuk: bemutatni a szekszárdi borvidék sokszínűségét, megismertetni annak teljes spektrumát no és a vállalkozó kedvű, bátor borkedvelőket a rejtett kincseinek felfedezésére csábítani, akár borturistaként is...

A pinceszövetkezet egy tradíció újjászületése, egy történelmileg igazoltan életképes együttműködési forma. Elődje, az 1929-ben alapított Szekszárd Borvidéki Bortermelők Pinceszövetkezete 1949-ig működött, 705 taggal, 1500 kataszteri hold termését felvéve, értékesítve. Áldásos tevékenysége a borászat és a gazdaság nehéz időszakaiban segítette a termelők érvényesülését. Ebben az időszakban 8 saját üzlete működött országosan, ebből 2 üzlet és egy „kocsma” Budapesten. Az új kereskedés - követve ebben is a tradíciókat - az egyik korábbi üzlettel azonosan a Krúdy utcában nyílt meg, a Palotanegyedben.A ma működő szövetkezet 2007 év elején alakult, tagjai közé nem csak borászok, hanem a szőlészet-borászat hátterét biztosító vállalkozások is tartoznak. A taglétszám folyamatosan bővül, mint ahogy az együttműködés területei is fejlődnek, amellyel a Szekszárdi Borvidék termelőit kívánják támogatni. A főleg kis, családi gazdaságokra, manufaktúrákra alapuló szekszárdi borászat számára fontos ez a munkamegosztás biztonságát adó háttér. A termelőknek így lehetősége van folyamatosan készen állni a legfontosabb feladatra: a természet, a szőlő, a bor által teremtett kihívások kezelésére. A szövetkezet elsősorban a beszerzés és értékesítés oldalán segít, a borászok alkotó, önmegvalósító munkájának védelmében, hiszen pontosan ez adja a borvidék sokszínűségét, segít megőrizni a bor minőségét, egyediségét, sokarcúságát, személyességét. A magyar borok barátai számára jó hír, hogy az itthon is globalizálódó piacon a választék bővülése nem csak távoli, egzotikus országok termékeivel lehetséges.

A régi, de még ma is igaz mottó imigyen szól:
„Bort szállít kicsinyben és nagyban, hordóban és palackban, magánosoknak és viszonteladóknak.”


No és tegyük hozzá: önzetlenül a palotanegyedi értékek védelmében, akár szponzorként is a Műemléki Világnapon. Nem fog csalódni az sem, aki az április végi borszerda alkalmával nyit be hozzájuk!


2009. április 23., csütörtök

Közterület-fejlesztés a Palotanegyedben
Ahogyan az már a korábbi bejegyzésekben olvasható volt, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület felvállalta az Európa Belvárosa Programhoz kötődő civil egyeztetés feladatát. Ma már tudjuk, hogy ez valóban embert próbáló munka lesz, de a tegnapi palotanegyedi lakossági fórumon az is kiderült, hogy az érdeklődők, itt lakók nem csak kiabálnak vagy a "fáradt gőzt eresztik ki" egy ilyen rendezvény alkalmával, hanem közülük jónéhányan világos alternatívákat, jó ötleteket is meg tudnak fogalmazni a tervekhez kapcsolódóan.


A CaPE megteremti a nyilvánosság terepét ezekhez az egyeztetésekhez! Ennek érdekében a tegnapi nap folyamán meg is kötötte együttműködési megállapodást az Európa Belvárosa Program közterület-fejlesztésre vonatkozó projektjeire vonatkozóan a programot bonyolító Rév8 Zrt-vel. Az egyesület ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződésben rögzítésre kerüljön: a megállapodás mindenki számára megismerhető és elérhető, szövegét tehát - a CaPE saját honlapjához hasonlóan - az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm.EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


amely létrejött

egyrészt a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (1085 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2., képviseli: Szűcs Péter elnök, a továbbiakban: Egyesület);
másrészt a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1083 Budapest, Práter u. 22., képviseli: Alföldi György DLA vezérigazgató és Ongjerth Richárd igazgatóság elnöke, a továbbiakban: Rév8 Zrt.)
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

1. A Felek a Palotanegyed fejlesztése és felvirágoztatása érdekében 2008. november 3-án közösen aláírt szándéknyilatkozatuk alapján a lehető legszélesebb körű együttműködésre törekszenek az Európa Belvárosa Program (a továbbiakban: Program) részletkérdéseinek kidolgozásában, így különösen az egyes projektekre vonatkozó megállapodások megfogalmazásában.

2. Jelen szerződésben a Felek a Program közterület-fejlesztés projektjére (a továbbiakban: Projekt) vonatkozó kötelezettségeiket és jogaikat rögzítik egymás feladatainak és céljainak kölcsönös tiszteletben tartása mellett.

3. A Rév8 Zrt. kötelezi magát, hogy
a) az Egyesület rendelkezésére bocsátja a jelen megállapodásban szabályozott Projektre vonatkozó információkat: írásban tájékoztatja az Egyesületet a Projekt időbeli ütemezéséről, egyes fázisainak kezdetéről, az ezekben zajló munkálatokról és tervezett menetrendjéről oly módon, hogy minderre az Egyesületnek kellő idő álljon rendelkezésre a megfontolt vélemény kialakításához (az egyes fázisok esetében eltérő, de minimálisan 3 munkanap);
b) a Projekt tervezési és kivitelezési szakaszában, az egyes fázisok döntést igénylő kérdéseiben biztosítja az Egyesületnek a konzultációs és véleményezési jogot (kérdéseket tehet fel, kiegészítéseket, magyarázatokat kérhet, és véleményt nyilváníthat, esetleges ellenvéleményét rögzítheti), az Egyesület észrevételeit, javaslatait a döntés meghozatalakor nem mellőzi;
c) bevonja az Egyesületet a Projekt során beépítésre kerülő anyagok, növényzet kiválasztásába és az azok elrendezésére, elhelyezésére vonatkozó döntésbe;
d) szükség szerint, de minimum havonta egy alkalommal konzultációt tart az Egyesület képviselőivel a Projekt időbeli ütemezéséről, az egyes fázisok kezdetéről, az ezekben zajló munkálatokról és azok tervezett menetrendjéről, a tervezés és kivitelezés állásáról;
e) biztosítja azt, hogy az Egyesület a kivitelezés szakaszában folyamatosan követhesse a munkálatokat, és előre egyeztetett időpontban, a Rév8 Zrt. munkatársának kíséretében a munkaterületre belépjen;
f) saját hatáskörén belül mindent megtesz annak érdekében, hogy az Egyesület által delegált szakértők a munka átvételekor jelen legyenek és megfogalmazzák véleményüket, esetleges minőségi kifogásaikat.

4. Az Egyesület vállalja, hogy
a) a rendelkezésére bocsátott információkat tagjai részére továbbítja, azt megvitatja és az így kialakított egységes véleményt írásban közvetíti a Rév8 Zrt. felé;
b) a Projekt eseményeit írásban dokumentálja, majd az a) alpontban meghatározott véleményével együtt a lakosság tájékoztatása érdekében megjeleníti honlapján és eljuttatja a helyi írott sajtóhoz (Józsefváros, József Körút, VIII. kerületi Helyi Téma);
c) a véleményezésre megküldött anyagokra a megszabott határidőn belül érdemi választ ad;
d) a 3. pont szerinti tárgyalásokon, konzultációkon részt vesz, vagy képviselteti magát.

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást saját honlapjukon közzétehetik, erről a nyilvánosság és a sajtó képviselői előtt nyilatkozhatnak.

6. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás által nem érintett kérdésekben együttműködnek, és minden lényeges kérdésről, illetve változásról tájékoztatják egymást.

7. A Felek a jelen 2, azaz kettő oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen megállapodás 2, azaz kettő darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből egy-egy példány illeti meg a szerződő Feleket.


Budapest, 2009. április 22.


Szűcs Péter Alföldi György DLA Ongjerth Richárd
Civilek a Palotanegyedért Egyesület Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

2009. április 22., szerda

Hölgy a palotából


Bár Lesley szemfülesebb volt a múlt heti palotanegyedi street art megjelenések dokumentálásában, azért mégis kihagyott valami izgalmasat! Kis piros pontocska jelzi, hová is kell állni a következő látványért, szóval íme, következzék

az egyik kedvencem, a Krúdy utcai tükörből visszanéző emeleti hölgy:A képekért pedig köszönet Szekeres Balázsnak, aki szorgosan és hűségesen fotózta végig a palotanegyedi Műemléki Világnapot!

2009. április 21., kedd

Mesél a Palotanegyed...

A CaPE és a BBS közös pályázatán szombaton eredményt hirdettünk!


Április 18-án a Józsefvárosban hagyományteremtő rendezvénysorozatra került sor a Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Budapest Beyond Sightseeng szervezésében.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont a Mesél a Palotanegyed… címmel meghirdetett örökségvédelmi pályázat délelőtti eredményhirdetésének, amelyen Bakos Edit igazgató asszony köszöntötte az érdeklődőket. Csodálatos pályamunkák születtek: egyikük „beszélő rádiópalotáinkat” szólaltatta meg, voltak, amelyek az idén műemlékké nyilvánított Gutenberg-otthon, illetve jezsuita rendház és templom történetét dolgozták fel, és érkezett személyes hangvételű háztörténet a Vas és a Horánszky utcából. Született pályamunka Mikszáth Kálmán palotanegyedi országgyűlési tudósítói tevékenységéről, a 168 éve a tudás szolgálatában álló magyar tudományos ismeretterjesztő egyesületekről, a kétszáz éve született leánynevelő és népművelő Karacs Terézről, a Bérkocsis utcai zsinagógáról, az Olasz Intézet melletti Tauffer-villáról és tulajdonosáról, a kutató és orvos Tauffer Vilmosról. A pályázók tanúságos sétára is hívogattak a Gyulai Pál utcában, no meg az egész Palotanegyedben – egy külföldi látogató szemüvegén keresztül!

A Fülöp G. András történész vezette bírálóbizottság – amelynek munkáját szakmai oldalról Bende Csaba, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezető főtanácsosa is segítette – két kategóriában ítélte oda a legjobb pályamunkának járó díjakat:
- Maczák Ibolya Az asztalnok háza című munkájáért, amely a Lőrinc pap téri Liebner-házat és kalandos életű utolsó tulajdonosát mutatta be,
- illetve Dubniczky Zsolt A Palotanegyed első főúri palotái című dolgozatáért, amely a Pollack Mihály téri Festetics- és a Károlyi-palota építéstörténete, valamint a két arisztokrata család históriája között vont párhuzamot.


A Palotanegyed megóvásra és megőrzésre méltó, ám lassan feledésbe merülő legendáinak nyilvánosság elé tárása azon a túrán valósult meg, amelyen maguk a pályázók voltak a mesélők és mutatták be a pályamunkáik alapjául szolgáló épületeket, helyszíneket. Lesley, köszi a fotót!

2009. április 19., vasárnap

Virágültetési akció!A Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagjai

április 23-án, csütörtökön délután 5 órától virágültetési akciót szerveznek

a Lőrinc pap téren!

A virágágyásokat a hétvégén már előkészítették a beültetésre, a növények pedig csütörtökön érkeznek! Itt a kedvező alkalom a palotanegyedi kertészkedésre!

2009. április 13., hétfő

Reviczky

.
1855 húsvétján látta meg a napvilágot és szűk 34 év után az Üllői úti klinikákon hunyt el. Ma a Palotanegyed egyik legdiákosabb utcája őrzi a nevét. Ő az a költő, aki Arany idős korában, majd Arany halála után, Adyék fellépése előtt a legkövetkezetesebben és legnagyobb hatással készíti elő a modern magyar költészetet: Reviczky Gyula.


Egy léha arisztokrata és egy szlovák cselédlány törvénytelen gyermeke volt, de ezt sokáig nem tudta. Anyja eltűnt, apja magához vette, apjának felesége a magáénak vállalta, mivel neki nem adatott saját gyermek. A gyengéd nevelőanya azonban korán meghalt, a könnyelmű apa elfelejtette fiát törvényesíteni. És amikor magára maradt, kiderült, hogy a családi vagyonból neki semmi se jár, sőt nem is hívják Reviczkynek, igazi neve Balek Gyula. Itt állt szegényen és nemesség nélkül a tőkések és a nemesurak Magyarországában. A tehetséges és tehetségéhez még nagy műveltségűnek is mondható fiatalember - aki továbbra is az atyai néven Reviczkyként szerepel és ír - tehetségéből és tudásából akar megélni a kiegyezés utáni fővárosban. De senkinek sem kell. Érdekes esszéi, amelyekből egy korszerű esztétika körvonalai bontakoznak ki, visszhangtalanok maradnak. Versei, amelyekben szinte programszerűen szakít a divatos epigonizmus népnemzeti hangvételével, kezdetben alig kapnak helyet az újságokban és a folyóiratokban, s ha megjelennek, a befolyásosak ellenszenvével találkoznak. A hivatalos irodalom - s vele sodródva még az öreg Arany János is - a "kozmopolitizmus" bélyegét üti arra, aki ki akar szakadni a provincializmusból. Reviczky emelt fővel vállalja a kozmopolitizmust, és mély tisztelettel Arany iránt, egy hírhedt versében szembefordul Arany Jánossal. A fiatalok, a mást akarók ekkor már kezdik benne látni vezérüket, de ebből nem lehet megélni. Reviczky vidékre kényszerül, úri családnál házitanítóságot vállal, hogy megélhessen. Ott, vidéken találkozik a nagy szerelemmel: Emmával. A művelt leány - Bakalovich Emma - érzelmeiben nem is zárkózik el a költőtől, de értésére adja, hogy reménytelen az ábrándozás: az úrilány sehogyan sem mehetne férjhez a bizonytalan származású és bizonytalan létalapú költőhöz. Ez az akadálytömeg - társadalmi, megélhetési, szerelmi reménytelenségek - formálják költészetének alaphangját. Természetes, hogy érzékenyen veszi tudomásul a divatos Schopenhauer-féle pesszimista filozófiát, anélkül hogy osztoznék a német bölcselő világmegvetésében. Ő szereti a világot, az embereket, az eszméket, szüntelenül vitatkozik Schopenhauerral, de mindújra mégis hozzá menekül. Szomorú hangú költőként tér vissza Budapestre. Közben megírja Apai örökség című regényét. Ebben a sok önéletrajzi elemből épített ember- és korábrázolásban valami merőben más szólal meg, mint a kor egész hazai regényirodalmában. Legközelebbi rokonai az orosz realisták, különösen Turgenyev, akiért lelkesedik. A költő-esztéta Reviczky ezzel a művével az első modern magyar regényt írta meg. Ez is visszhangtalan irodalmi tett volt.
A fővárosba visszaérkező költő azonban most már kezd érdekes lenni. A fiatal nemzedék valami újat vár a költészettől, és ennek első hangjait Reviczky üti meg. Végre egy igazi nagyvárosi költő a nagyváros hangulataival, a mellékutcák szenvedő kisembereivel, az elesettekkel. Alázatos keresztényi szeretettel fordul minden megszomorított felé. Magához öleli az utcasarkok vétlenül bűnös leányait, a "perditá"-kat; szeretni akarja azokat is, akik neki magának ártanak. "Legyenek áldva mind, akik / Szívemet összetépték" - írja egyik szomorú dalocskájában. "Ki szomorú nem volt, az mind pogány" - hirdeti színpompás nagy költeményében, a Pán halálában. Ez a szomorú és szomorúságot vállaló költészet nem forradalmi, de forradalmasító. Ez a dallamos szomorúság tanúvallomás, amely vádol. Ezek az eddig minálunk ismeretlen nagyvárosi témák a modernség és a nagyvilágiasság ízeit és illatait hozzák az áporodott irodalmi életbe. Reviczky érdeklődve fordul a kor világirodalma felé, és Baudelaire-t is először ő fordítja magyarra.
Élete kezd elviselhető, anyagilag valamelyest biztosított lenni. Újságnál dolgozik, irodalmi cikkeket és kritikákat ír. Versei rendszeresen jelennek meg. Versesköteteinek sikere van. De a sok nélkülözés tönkretette egészségét. Eléri a végzetes betegség, az akkor még reménytelen, gyógyíthatatlan tüdővész. Barátai mindent megtesznek, hogy meghosszabbítsák életét, külföldi üdülőhelyekre is eljut. A fiatal költők már úgy veszik körül, mint szellemi vezérüket. És akkor következik a végzetes szerelem: a nagy színésznő, Jászai Mari. Jászai Mari szenvedélyes és hűtlen szerető, szerelme lángokra lobbant és meggyötör. Reviczky Jászai Maritól ismeri meg Ibsen műveit (a nagy színésznő megtanul norvégül is, hogy minél jobban ismerje a kor annyi botrányt idéző drámaíró óriását). Együtt kezdik fordítani az Ibsen-drámákat. A Babaotthonnak Reviczky adja a nálunk közismert Nóra címet.
A harmincadik évén túllépő költő az irodalmi élet középpontjában áll. Bánatos versei széles körökben népszerűek. Nem egy költeményét országszerte szavalják. Tele van munkakedvvel és életkedvvel, de már nem lehet segíteni rajta. És amikor már nagyon beteg, Jászai Mari elhagyja (az akkor még diákkorú Szomory Dezsőért). Ezzel a végső szomorúsággal hal meg kórházi ágyon harmincnégy éves korában, 1889-ben.
Jelentősége óriási. Tulajdonképpen kevés igazi nagy verse van. Ő is ama fontos kezdeményezők közé tartozik, akik magatartásukkal, életművük egészével nagyobb történelmi súlyúak, mint egyes műveik összességével. Ha a klasszikus nemzeti irodalmat Arannyal fejezzük be, akkor a modern magyar irodalmat Reviczkyvel kell kezdeni. S ha voltak mellette vele egynagyságúak, sőt nála nagyobb költők, még sincs semmi túlzás abban, ha azt mondjuk, hogy az Arany utáni és az Ady előtti magyar költészetnek ő a főalakja.


2009. április 5., vasárnap

Műemléki Világnap a Palotanegyedben

Egésznapos programmal készül a Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Budapest Beyond Sightseeing a Műemléki Világnapra! Április 18-án megismerhetjük az örökségvédelmi pályázat győzteseit és pályamunkáikat, rendhagyó idegenvezetéssel.

A palotanegyedi uzsonna keretében lehet elkölteni a szombati ebéd utáni desszertet "saját tarisznyából" a Mikszáth téren - belépő: egy tányér saját készítésű (!) sütemény vagy gyümölcs, sajt, fagylalt, csokoládé. Addigra már várhatóan kitelepülnek a teraszok is, így minden adott lesz egy kellemes beszélgetős tavaszi sziesztázáshoz! A délután a vizuális kultúra jegyében telik majd: fotográfia és film kerül terítékre.10.00-11.00.
Uránia Nemzeti Filmszínház, Kávézó - a Mesél a Palotanegyed… című örökségvédelmi pályázat nyilvános eredményhirdetése

11.00-11.20.
Uránia Nemzeti Filmszínház - idegenvezetés az Europa Nostra-díjas épületben

11.30-13.00.
BeyondBudapest-túra a Palotanegyedben a győztes pályázókkal

14.00-15.00.
Mikszáth tér - „palotanegyedi uzsonna”

15.00-16.00.
Lumen Galéria - Belsőudvar Program – fényképkiállítás-megnyitó és pályázathirdetés

16.00-17.00
Zappa Caffé alsó szintje - filmvetítés: a Duna Televízió Vannak vidékek sorozatában forgatott film a Palotanegyedről

2009. április 3., péntek

Útlezárásra kell számítani hétfőn a déli órákban a Szentkirályi utca elején

...
- no ez most nem egy Fővinform-jelentés, hanem annak az értesülésnek a leképezése, amely a hét első napján mindenképpen, azt követően pedig feltételezhetően hatással lesz a Palotanegyedre.
De hogy ne beszéljek tovább rébuszokban: felszállt a füst a tegnap felvetett kérdés ügyében. A főváros határozottan kiáll a Szentkirályi utca 7. szám alatti épületbe tervezett cigány kulturális projektje mellett. A főváros esélyegyenlőségi referensétől - akit az ügyben kapcsolattartóként kijelöltek - megtudtam, hogy
2009. április 6-án, hétfő déli 12 órakor
a kancelláriaminiszter (Kiss Péter), a főpolgármester (Demszky Gábor) és a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes (Horváth Csaba) jelenlétében
épületbejárással egybekötött sajtótájékoztatóra kerül sor
a Szentkirályi utca 7. számú épületben.
Előzetes sajtóanyag, hivatalos meghívó nincsen, majd a helyszínen ismertetik az urak a koncepciót. A kerületet, a helyi civileket pedig "nem tartották indokoltnak meghívni". Bár ezzel ismétlem önmagam, de kommentár nélkül csak ennyit tudok most mondani: kíváncsian várjuk a fejleményeket!!

Centenáriumi ünnepség a jezsuitáknál


Kedves és szép meghívót kaptunk a patinás palotanegyedi Jézus Szíve Templom centenáriumi ünnepségére, április utolsó hétvégéjére.


"Szeretettel hívjuk és várjuk a centenáriumi ünnepi eseményeinkre, hogy együtt köszönjükmeg az eltelt száz esztendőt, hálát adva a nehéz napokba rejtett kegyelemért éppúgy, mint a napfényes, kegyelemmel teli időkért. Örömmel emlékezzünk együtt – holnapot építve!


ÜNNEPI PROGRAM 2009. ÁPRILIS 25-26.


ÁPRILIS 25. SZOMBAT

15.00-tol Családi program a Lőrinc pap téren:
15.00 Dél-amerikai népzene az egykori jezsuita missziókból
15.30 Térzenét ad a Benyus család kamarazenekara
16.15 Gulyás Anna mesemondó eloadása
17.00 Németh Erzsébet bűvész műsora
17.00 A Musica Sacra kórus koncertje a templomban
18.00 Szentmise, bemutatja P. Lukács János SJ tartományfőnök
19.00 Agapé a templomkertben
19.30 Táncház Ökrös Csabával és a Téka zenekarral
21.00 A Mistral együttes koncertje a Lőrinc pap téren
Ezen a napon a Magyar Posta 15.00 és 18.00 között alkalmi bélyegzést ad a Lőrinc pap téren.

ÁPRILIS 26. VASÁRNAP

15-17.30 Jubileumi kávéház a templomkertben
18.00 Ünnepi hálaadó szentmise, bemutatja Bíró László püspök. A centenárium alkalmából hirdetett kórusmű pályázat díjnyertes művének bemutatója és a rajz- és esszépályázatok eredményhirdetése. "2009. április 2., csütörtök

Cigány kulturális központ - de pontosan hol is?

.
Kedden két, egymásnak ellentmondó hírt lehetett olvasni arról, hogy a Józsefvárosban roma kulturális központ jön létre.


A Tavaszmező utca 6. számú épület mennyezeti freskója - eredetileg ennek megmentésére alakult a civil összefogás

A Helyi Téma március 31-ei datálású cikke szerint a Tavaszmező utca 6. szám alatti ingatlan ügye rendeződni látszik: a civil összefogásnak köszönhetően az épületet nem bontják le, sőt, roma–magyar kulturális központot lehet itt kialakítani. És úgy tűnik, a kerület vezetői is támogatják a projektet!

Ezzel szemben a kerület bevonása nélkül (esetleg talán megkerülésével?) készült egy másik koncepció is: ez a Szentkirályi utca 7. számban található volt dekoratőr iskolát szemelte ki helyszínül. A Metropol március 31-jei cikke szerint kormányzati-fővárosi együttműködésről van szó, óriási összegekkel: induláskor 900 millió forint, majd évente újabb 100 millió, közszolgálati szerződésben rögzítetten.

Amit távolról láthatunk, a következő: ez utóbbi ötletet nem támogatja a kormányzat romaügyi egyeztető fóruma, a Roma Integrációs Tanács (amelynek tagjai a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, a Roma Polgárjogi Alapítvány, a Magyarországi Roma Parlament, a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége, a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (MCF), a Romaversitas Alapítvány, valamint a PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete által delegált képviselők), míg az előbbi mellett lelkes civilek és szakemberek dolgoznak és olyan szép ideákat próbálnak megvalósítani, mint a magyar-cigány együttélés.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket!!

De ha már szó esett róla, álljon itt néhány mondat a volt Dekorsuliról! A kirakatrendező és dekoratőr-szakképzés Budapesten 1955-ben kezdődött, a világon elsők között, az iskola oktatási programja azóta is iránymutató a dekoratőr szakképzésben. A Dekoratőr Iskola jelenleg az Illatos úton működik, a 2007-es szakképzési átalakulást követően 2008. májusa óta Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola néven. 2005 és 2007 között a Szentkirályi utca 7. szám alatti épület volt az otthona, korábban egy Osváth utcai bérház másfél emeletét tudhatta magáénak, ahol a teremhiány nagy problémát jelentett az évfolyamonként nyolc csoport órarendjének kialakításában. Nagy lépés volt, amikor a Damjanich utcában kaptak épületet, ahol már sokkal több hellyel rendelkeztek, könnyebben ki lehetett alakítani az oktatáshoz szükséges termeket.


A nappali tagozatos oktatási program két éves. Az iskola komplex képzést nyújt a kereskedelem és művészet területén, folyamatosan követve a gazdasági és technikai változásokat. Az intézménybe érettségi után lehet jelentkezni, elvégzésével középfokú dekoratőr-kirakatrendező képesítést lehet szerezni. Továbbképzésre is van lehetőség: mestervizsgát lehet tenni, valamint szakmai felsőfokú képesítést szerezni, ezen kívül különböző dekoratőr, designer szakosodásokra van lehetőség az alapképzés után.
.

2009. április 1., szerda

Könyvtár nyílik Mikszáth terén

.
Az öregúr bizonyára örömmel szemlélné...
... és bár szakkönyvtárról van szó, mégis csak a kultúra csarnoka lesz a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, amelynek ünnepélyes megnyitójára holnap, valamivel a déli harangszó után kerül sor (Pontosan 12:30-tól kezdődően). Helyszín: Mikszáth Kálmán tér 5. I. emeleti olvasóterem.


A megnyitó a rektor, Dr. Tulassay Tivadar szavaival kezdődik, a köszöntések után Urbán György festőművész művének leleplezése kerül sor a földszinti hangos olvasóteremben, majd az érdeklődők körsétát tehetnek a könyvtárban.


Nézzünk szét a SOTE-n, kedves kíváncsiak!!