2009. április 23., csütörtök

Közterület-fejlesztés a Palotanegyedben
Ahogyan az már a korábbi bejegyzésekben olvasható volt, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület felvállalta az Európa Belvárosa Programhoz kötődő civil egyeztetés feladatát. Ma már tudjuk, hogy ez valóban embert próbáló munka lesz, de a tegnapi palotanegyedi lakossági fórumon az is kiderült, hogy az érdeklődők, itt lakók nem csak kiabálnak vagy a "fáradt gőzt eresztik ki" egy ilyen rendezvény alkalmával, hanem közülük jónéhányan világos alternatívákat, jó ötleteket is meg tudnak fogalmazni a tervekhez kapcsolódóan.


A CaPE megteremti a nyilvánosság terepét ezekhez az egyeztetésekhez! Ennek érdekében a tegnapi nap folyamán meg is kötötte együttműködési megállapodást az Európa Belvárosa Program közterület-fejlesztésre vonatkozó projektjeire vonatkozóan a programot bonyolító Rév8 Zrt-vel. Az egyesület ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződésben rögzítésre kerüljön: a megállapodás mindenki számára megismerhető és elérhető, szövegét tehát - a CaPE saját honlapjához hasonlóan - az alábbiakban teljes terjedelmében közlöm.EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


amely létrejött

egyrészt a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (1085 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2., képviseli: Szűcs Péter elnök, a továbbiakban: Egyesület);
másrészt a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1083 Budapest, Práter u. 22., képviseli: Alföldi György DLA vezérigazgató és Ongjerth Richárd igazgatóság elnöke, a továbbiakban: Rév8 Zrt.)
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

1. A Felek a Palotanegyed fejlesztése és felvirágoztatása érdekében 2008. november 3-án közösen aláírt szándéknyilatkozatuk alapján a lehető legszélesebb körű együttműködésre törekszenek az Európa Belvárosa Program (a továbbiakban: Program) részletkérdéseinek kidolgozásában, így különösen az egyes projektekre vonatkozó megállapodások megfogalmazásában.

2. Jelen szerződésben a Felek a Program közterület-fejlesztés projektjére (a továbbiakban: Projekt) vonatkozó kötelezettségeiket és jogaikat rögzítik egymás feladatainak és céljainak kölcsönös tiszteletben tartása mellett.

3. A Rév8 Zrt. kötelezi magát, hogy
a) az Egyesület rendelkezésére bocsátja a jelen megállapodásban szabályozott Projektre vonatkozó információkat: írásban tájékoztatja az Egyesületet a Projekt időbeli ütemezéséről, egyes fázisainak kezdetéről, az ezekben zajló munkálatokról és tervezett menetrendjéről oly módon, hogy minderre az Egyesületnek kellő idő álljon rendelkezésre a megfontolt vélemény kialakításához (az egyes fázisok esetében eltérő, de minimálisan 3 munkanap);
b) a Projekt tervezési és kivitelezési szakaszában, az egyes fázisok döntést igénylő kérdéseiben biztosítja az Egyesületnek a konzultációs és véleményezési jogot (kérdéseket tehet fel, kiegészítéseket, magyarázatokat kérhet, és véleményt nyilváníthat, esetleges ellenvéleményét rögzítheti), az Egyesület észrevételeit, javaslatait a döntés meghozatalakor nem mellőzi;
c) bevonja az Egyesületet a Projekt során beépítésre kerülő anyagok, növényzet kiválasztásába és az azok elrendezésére, elhelyezésére vonatkozó döntésbe;
d) szükség szerint, de minimum havonta egy alkalommal konzultációt tart az Egyesület képviselőivel a Projekt időbeli ütemezéséről, az egyes fázisok kezdetéről, az ezekben zajló munkálatokról és azok tervezett menetrendjéről, a tervezés és kivitelezés állásáról;
e) biztosítja azt, hogy az Egyesület a kivitelezés szakaszában folyamatosan követhesse a munkálatokat, és előre egyeztetett időpontban, a Rév8 Zrt. munkatársának kíséretében a munkaterületre belépjen;
f) saját hatáskörén belül mindent megtesz annak érdekében, hogy az Egyesület által delegált szakértők a munka átvételekor jelen legyenek és megfogalmazzák véleményüket, esetleges minőségi kifogásaikat.

4. Az Egyesület vállalja, hogy
a) a rendelkezésére bocsátott információkat tagjai részére továbbítja, azt megvitatja és az így kialakított egységes véleményt írásban közvetíti a Rév8 Zrt. felé;
b) a Projekt eseményeit írásban dokumentálja, majd az a) alpontban meghatározott véleményével együtt a lakosság tájékoztatása érdekében megjeleníti honlapján és eljuttatja a helyi írott sajtóhoz (Józsefváros, József Körút, VIII. kerületi Helyi Téma);
c) a véleményezésre megküldött anyagokra a megszabott határidőn belül érdemi választ ad;
d) a 3. pont szerinti tárgyalásokon, konzultációkon részt vesz, vagy képviselteti magát.

5. A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást saját honlapjukon közzétehetik, erről a nyilvánosság és a sajtó képviselői előtt nyilatkozhatnak.

6. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás által nem érintett kérdésekben együttműködnek, és minden lényeges kérdésről, illetve változásról tájékoztatják egymást.

7. A Felek a jelen 2, azaz kettő oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen megállapodás 2, azaz kettő darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből egy-egy példány illeti meg a szerződő Feleket.


Budapest, 2009. április 22.


Szűcs Péter Alföldi György DLA Ongjerth Richárd
Civilek a Palotanegyedért Egyesület Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Nincsenek megjegyzések: